Boruto โบรูโตะ Naruto Next Generations ตอนที่ 01- 130 ล่าสุด ซับไทย

Boruto โบรูโตะ

ดู โบรูโตะ Boruto เป็นรุ่นลูกของรุ่นนารูโตะ ซึ่งในยุคที่นารูโตะมีตำแหน่งเป็นถึงโฮคาเงะของแคว้นโคโนฮะ โบรูโตะนั้นเป็นลูกของนารูโตะ เรียกได้ว่า เนื้อเรื่องนั้นก็ต่อจาก นารูโตะนั่นเอง จาก โบรูโตะ เดอะมูฟวี่ Boruto: Naruto the Movie ที่ฉายต่อจาก The Last Naruto The Movie แน่นอนว่าใน Boruto โบรูโตะ: Naruto Next Generations จะเป็นเรื่องราวที่เน้นหนักถึงรุ่นลูกของนารูโตะและเหล่าเพื่อนๆของโบรูโตะก็ลูกๆ ของเพื่อนนารูดตะในหมู่บ้านเอง ในรุ่นนี้มีความสามารถวิชานินจาที่พิเศษขึ้นมากกว่ารุ่นพ่อแม่เขาและมี เรื่องราวที่สนุกสนาม น่าติดตาม เรื่องราวจะสนุกเพียงใดต้องติดตามกัน รับรองได้เลยว่า เพื่อนๆ ต้องชอบอย่างแน่นอน

Boruto โบรูโตะ Naruto Next Generations ตอนที่ 01- ล่าสุด ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 1 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 2 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 3 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 4 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 5 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 6 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 7 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 8 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 9 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 10 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 11 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 12 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 13 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 14 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 15 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 16 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 17 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 18 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 19 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 20 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 21 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 22 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 23 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 24 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 25 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 26 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 27 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 28 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 29 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 30 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 31 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 32 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 33 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 34 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 35 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 36 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 37 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 38 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 39 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 40 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 41 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 42 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 43 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 44 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 45 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 46 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 47 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 48 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 49 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 50 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 51 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 52 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 53 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 54 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 55 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 56 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 57 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 58 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 59 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 60 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 61 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 62 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 63 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 64 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 65 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 66 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 67 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 68 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 69 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 70 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 71 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 72 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 73 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 74 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 75 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 76 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 77 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 78 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 79 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 80 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 81 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 82 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 83 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 84 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 85 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 86 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 87 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 88 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 89 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 90 ซับไทย 

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 91 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 92 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 93 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 94 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 95 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 96 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 97 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 98 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 99 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 100 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 101 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 102 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 103 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 104 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 105 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 106 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 107 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 108 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 109 ซับไทย 

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 110 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 111 ซับไทย

 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 112 ซับไทย 

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 113 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 114 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 115 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 116 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 117 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 118 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 119 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 120 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 121 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 122 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 123 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 124 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 125 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 126 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 127 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 128 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 129 ซับไทย

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 130 ซับไทย <<< ตอนล่าสุด

Boruto: Naruto Next Generations โบรูโตะ ตอนที่ 131 ซับไทย<<< เร็วๆนี้

โบรูโตะ อัพเดท ทุกวันจันทร์

ดู Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ภาค 1 ตอนเด็ก 1-220 จบ พากย์ไทย

ดู Naruto Shippuden นารูโตะ ตำนานวายุสลาตัน ตอนที่ 1-500 จบ

ดูตอนอื่นๆ